เปิดรับสมัคร ถึง 7 พ.ค 2552 ถ้าเปิดรับภาคปลายจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบนะคะ


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ประเภท ป.โท เข้าศึกษาต่อ ป.เอก คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ประเภท ป.ตรี เข้าศึกษาต่อ ป.เอก คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ค่า หน่วยกิตๆ ละ 2,500 บาท + ค่าบำรุงการศึกษา/ ภาค 14,000 บาท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท ป.โท เข้าศึกษาต่อ ป.เอก
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ประเภท ป.ตรี เข้าศึกษาต่อ ป.เอก คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 85,000 บาท (ต่อคน/เทอม)

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษา คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร


ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ (หน่วย / บาท)
1. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 200
2. ค่าทำบัตรนักศึกษาทุกกรณี บัตรละ 200
3. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาครั้งละ 300
4. ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ หรือสาขาวิชา ครั้งละ 300
5. ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 100
6. ค่าธรรมเนียมขอเพิ่ม ขอเพิกถอน ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา วิชาละ 20
7. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคละ 500
8. ค่าคืนสภาพนักศึกษา (กรณีลาออกหรือถูกจำหน่ายชื่อ ครั้งละ) 1,000
9. ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ 30
10. ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่เป็นทางการ ฉบับละ 20
11. ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับเป็นทางการ ฉบับละ 100
12. ค่าส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศคืนห้องสมุดเกินกำหนด วันละ 10
13. ค่าวุฒิบัตร และปริญญาบัตร ฉบับละ 500
14. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 500
15. ค่าประกันของเสียหาย (ขอรับคืนได้ภายใน 1 ปี หลังจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) คนละ 2,000

คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ


วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสาร ขอรับฟรีที่ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5500-5516
o ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T(ทีเอสที ทาวเวอร์) ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักรเวลาทำการ อังคาร - ศุกร์ 09.00 - 21.00, เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 17.00 โทร. 0-2617-5858
o ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 8 อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ(รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี)เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 20.00, เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 17.00 โทร. 0-2636-8383

2. Download ได้ที่นี่
o หลักสูตรปริญญาเอกDownload ใบสมัครเข้าศึกษาปริญญาเอก(.pdf)
3. สมัคร Online แล้วนำ"เลขที่สมัคร" มาติดต่อที่
o
มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีรับสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-mail)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. Transcript
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน

ติดต่อสอบถาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510 Email:
info@rsu.ac.thเส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต

0 Response to 'มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University'

Post a Comment