มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)คลิกเพื่อสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน

ณ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรเต็มเวลาจัดการเรียนการสอนในภาค เสาร์ – อาทิตย์)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร 600,000 บาท
แบ่งชำระ 9 ภาค ภาคที่ 1-8 67,000 บาท
ภาคที่ 9 64,000 บาท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร 450,000 บาท
แบ่งชำระ 9 ภาค ภาคละ 50,000 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร 600,000 บาท
แบ่งชำระ 9 ภาค ภาคที่ 1-8 67,000 บาท
ภาคที่ 9 64,000 บาท


หลักสูตรปริญญาเอก ที่เปิดสอน ที่วิทยาเขตพญาไท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (ภาคเสาร์-อาทิตย์) Doctor of Management Program (D.M.)
>> กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
>> กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
* ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท แบ่งชำระ 8 ภาคการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)Doctor of Philosophy Program in Public Administration (Ph.D.(Public Administration)) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
* ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท แบ่งชำระ 8 ภาคการศึกษา


* ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 * <-- คลิก ติดต่อสอบถาม วิทยาคารพญาไท โทรศัพท์ 0 2298 0181-3http://payathai.spu.ac.th แผนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

0 Response to 'มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)'

Post a Comment