สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
o รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

o Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International)
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


คณะบริหารธุรกิจ
o บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (JDBA) (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

o ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

o Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program) (อาจารย์ประจำหลักสูตร)


คณะสถิติประยุกต์
o ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรและการพัฒนา) (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

o Doctor of Philosophy Program in Computer Science
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

o Doctor of Philosophy Program in Statistics (English Program)
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
o ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม) (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

การรับสมัครนักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการศึกษา ของ NIDA

ติดต่อสอบถาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240โทรศัพท์ 0-2727-3000 โทรสาร 0-2375-8798

0 Response to 'สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)'

Post a Comment