จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียนโดย kallaya On 2:22 AM
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Architecture (M.Arch./ M.Sc./ Ph.D.)Housing (M.H.D.)Urban and Regional Planning (M.U.R.P. / Ph.D.)


คณะอักษรศาสตร์
French Language and Literature (M.A. / Ph.D.)

German (M.A./ Ph.D.)

History (M.A./ Ph.D.)

Linguistics (M.A./ Ph.D.)

Literature and Comparative Literature (Ph.D.)

Philosophy (M.A./ Ph.D.)Thai (M.A./ Ph.D.)

Thai Studies (International Program) (M.A./ Ph.D.)


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Accountancy (M.Acc. ,Ph.D.)• Information Technology in Business (Ph.D.)


คณะนิเทศศาสตร์

Communication Arts (Ph.D.)


คณะทันตแพทย์ศาสตร์

Oral Biology (M.Sc./ Ph.D.)


คณะเศรษฐศาสตร์

Economics (International Program) (Ph.D.)


คณะครุศาสตร์ บางหลักสูตรมหาวิทยาลัยไม่มี link ให้นะคะ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Curriculum and Instruction (M.Ed./ Ph.D.)

• Development Education (M.Ed./ Ph.D.)

Early Childhood Education (M.Ed./ Ph.D.)

• Educational Administration (M.Ed./ Ph.D.)

• Educational Communications and Technology (Ph.D.)

Educational Measurement and Evaluation (M.Ed./ Ph.D.)

• Educational Psychology (M.Ed./ Ph.D.)

• Educational Research Methodology (Ph.D.)

• Higher Education (M.Ed./ Ph.D.)

Non-Formal Education (M.Ed./ Ph.D.)

Physical Education (M.Ed./ Ph.D.)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

Civil Engineering (International Program) (Ph.D.)

Computer Engineering (M.Eng./ Ph.D.)

Computer Science (Ph.D..)

Electrical Engineering (M.Eng./ Ph.D.)

Environmental Engineering (M.Eng./ Ph.D.)

Geomatic Engineering (Ph.D.)

Industrial Engineering (M.Eng./ Ph.D.)

Mechanical Engineering (M.Eng./ Ph.D.)

Metallurgical Engineering (M.Eng./ D.Eng.)

Nuclear Engineering (D.Eng.)

Software Engineering (Ph.D.)

Water Resources Engineering (D.Eng./ M.Eng.)


คณะแพทยศาสตร์
Thai Theater and Dance (Ph.D.)

Community Medicine (M.Sc./ Ph.D.)

Medicine (Grad Dip. of Clin./ M.Sc./ Ph.D.)


คณะพยาบาลศาสตร์


Nursing Science (International Program) (Ph.D.)


คณะเภสัชศาสตร์

Biomedical Sciences (Ph.D.)

Biopharmaceutical Sciences (Ph.D.)

Biomedicinal Chemistry (M.Sc.,Ph.D.)

Pharmaceutical Care (International Program) (Ph.D.)

Pharmaceutical Chemistry and Natural Products (Ph.D.)

Pharmaceutical Technology (International Program) (M.Sc./ Ph.D.)

Pharmaceutics (M.Sc. in Pharm./ Ph.D.)

Pharmacognosy (M.Sc. in Pharm./ Ph.D.)

Social and Administrative Pharmacy (International Program) (M.Sc./ Ph.D.)


คณะรัฐศาสตร์

Political Science (Ph.D.)


คณะจิตวิทยา

Psychology (Ph.D.)

คณะวิทยาศาสตร์

Agricultural Technology (International Program) (Ph.D.)

Biochemistry (M.Sc./ Ph.D.)

Biological Sciences (Ph.D.)

Biotechnology (M.Sc./ Ph.D.)

Chemical Technology (M.Sc./ Ph.D.)

Chemistry (M.Sc./ Ph.D.)

Computational Science (Ph.D.)

Food Technology (M.Sc./ Ph.D.)

Geology (M.Sc./ Ph.D.)

Imaging Technology (M.Sc./ Ph.D.)

Macromolecular Science (Ph.D.)

Marine Science (M.Sc./ Ph.D.)

Materials Science (Ph.D.)

Methematics (Ph.D.)

Microbiology (M.Sc./Ph.D.)

Petrochemistry (Ph.D.)

Physics (M.Sc./ Ph.D.)


คณะสัตวแพทย์


Animal Physiology (M.Sc./ Ph.D.)

Theriogenology (M.Sc./Ph.D.)

Veterinary Medicine (M.Sc./ Ph.D.)

Veterinary Pathobiology (M.Sc./ Ph.D.)

Veterinary Public Health (M.Sc./ Ph.D.)


วิทยาลัยประชากรศาสตร์

Demography (M.A./ Ph.D.)

Sasin Graduate Institute of Business Administration

วิทยาลัยปิโตรเลียม และปิโตรเคมี
The Petroleum and Petrochemical College
หลักสูตรที่เปิดสอน http://www.ppc.chula.ac.th/Program.html


หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Biomedical Engineering (M.Eng./ M.S./ Ph.D.)

Biomedical Sciences (Ph.D.)

Dental Biomaterials Science (Ph.D.)

English as an International Language (International Program) (M.A./ Ph.D.)

Environmental Management (International Program) (M.Sc./ Ph.D.)

Environmental Science (M.Sc./ Ph.D.)

Logistics Management (Ph.D.)

Medical Microbiology (M.Sc./ Ph.D.)

Nanoscience and Technology (International Program) (Ph.D.)

Pharmacology (M.Sc./ Ph.D.)

Physiology (M.Sc./ Ph.D.)

Research for Health Development (International Program) (M.Sc./ Ph.D.)

• Technopreneurship and Innovation Management (M.Sc./ Ph.D.)


หลักสูตรนานาชาติ


Graduate School- Interdisciplinary Program

English as an International Language (International Program) (M.A./ Ph.D.)

Environmental Management (International Program) (M.Sc./ Ph.D.)

Nanoscience and Technology (International Program) (Ph.D.)

Research for Health Development (International Program) (M.Sc./ Ph.D.)

Thai Studies (International Program) (M.A./ Ph.D.)


Faculty of Commerce and Accountancy

Business Administration (International Program) (D.B.A.)

Faculty of Dentistry

Economics (International Program) (Ph.D.)

Faculty of EducationFaculty of Engineering

Civil Engineering (International Program) (Ph.D.)

Nursing Science (International Program) (Ph.D.)

Pharmaceutical Care (International Program) (Ph.D.)

Pharmaceutical Technology (International Program) (M.Sc./ Ph.D.)

Social and Administrative Pharmacy (International Program) (M.Sc./ Ph.D.)

Agricultural Technology (International Program) (Ph.D.)

Computer Science (English Program) (Ph.D.)


http://www.culi.chula.ac.th/ อบรมสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP

0 Response to 'จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย'

Post a Comment