มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนโดย kallaya On 2:36 AM
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 65 หลักสูตรดังนี้

1.สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน
2.สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน (นานาชาติ)
3.สาขาวิชาพืชไร่
4.สาขาวิชาพืชไร่(อังกฤษ)
5.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (นานาชาติ)
7.สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
8.สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
9.สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ(นานาชาติ)
10.สาขาวิชากีฎวิทยา
11.สาขาวิชาพืชสวน
12.สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ)
13.สาขาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
14.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15.สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
16.สาขาวิชาโยธา
17.สาขาวิชาโยธา(อังกฤษ)
18.สาขาวิชาไฟฟ้า
19.สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
20.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
21.สาขาวิชาวัดและประเมิน
22.สาขาวิชาบริหาร
23.สาขาวิชาหลักสูตร
24.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
25.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
26.สาขาวิชาการพยาบาล
27.สาขาวิชาการพยาบาล(นานาชาติ)
28.สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
29.สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
30.สาขาวิชาพัฒนศาสตร์(นานาชาติ)
31.สาขาวิชาสังคมวิทยา
32.สาขาวิชาชีววิทยา
33.สาขาวิชาชีวเคมี
34.สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
35.สาขาวิชาฟิสิกส์
36.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
37.สาขาวิชาเคมี
38.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
39.วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
40.สาขาวิชาเคมีทางการแพทย์
41.สาขาวิชาทางการแพทย์(นานาชาติ)
42.สาขาวิชาเภสัชวิทยา
43.สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
44.สาขาวิชาปรสิตวิทยา
45.สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
46.สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์-Ph.D
47.สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
48.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก
49.สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
50.สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
51.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
52.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
53.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
54.สาขาวิชาเทคโนโลยธรณี
55.สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
56.สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ)
57.สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชศาสตร์
58.สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ)
59.สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
60.สาขาวิชาชีวเวช
61.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
62.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ)
63.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
64.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (นานาชาติ)
65.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์


จำนวนรับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail : graduate@kku.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยขอนแก่น'

Post a Comment