มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย kallaya On 2:40 AM
มหาวิทยาลัยทักษิณหลักสูตรและสาขาวิชาประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท)
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ1. หลักสูตร กศ.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)
หน่วยกิตรวม 72
ภาคการศึกษา ภาคพิเศษ
ค่าธรรมเนียม 385,000* บาท /หลักสูตร

2. หลักสูตร ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา)
หน่วยกิตรวม 51
ค่าธรรมเนียม 431,000

* ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลการสมัคร : ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ 0 – 7444 – 3975 หรือ เว็บไซต์ http://is.tsu.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยทักษิณ'

Post a Comment