มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขียนโดย kallaya On 2:44 AM
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ข้อ 8

ติดต่อ : โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร. (662) 613-2845, 623-5415 โทรสาร (662) 613-2846 E-mail : in_sciences@yahoo.com

0 Response to 'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์'

Post a Comment