มหาวิทยาลัยนเรศวร

เขียนโดย kallaya On 2:47 AM
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก


บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร


330271547 การบริหารการศึกษา แบบ 1.2

330271642 การบริหารการศึกษา แบบ 1.1

330271647 การบริหารการศึกษา แบบ 1.1

330271842 การบริหารการศึกษา แบบ 2.1

330271847 การบริหารการศึกษา แบบ 2.1

330272548 วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 1.2

330272641 วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 1.1

330272748 วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.2

330272841 วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1

330272848 วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1

330273544 เภสัชศาสตร์ แบบ 1.2…นานาชาติ

330273644 เภสัชศาสตร์ แบบ 1.1…นานาชาติ

330274645 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1

330274745 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 2.2

330274845 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 2.1

330275545 พลังงานทดแทน แบบ 1.2…นานาชาติ

330275645 พลังงานทดแทน แบบ 1.1…นานาชาติ

330275745 พลังงานทดแทน แบบ 2.2…นานาชาติ

330275845 พลังงานทดแทน แบบ 2.1…นานาชาติ

330275945 พลังงานทดแทน แบบ 1.1…ภาษาไทย

330276545 คณิตศาสตร์ แบบ 1.2

330276551 คณิตศาสตร์ แบบ 1.2

330276645 คณิตศาสตร์ แบบ 1.1

330276651 คณิตศาสตร์ แบบ 1.1

330276745 คณิตศาสตร์ แบบ 2.2

330276751 คณิตศาสตร์ แบบ 2.2

330276845 คณิตศาสตร์ แบบ 2.1

330276851 คณิตศาสตร์ แบบ 2.1

330277645 จุลชีววิทยา แบบ 1.1

330277649 จุลชีววิทยา แบบ 1.1

330277749 จุลชีววิทยา แบบ 2.2

330277845 จุลชีววิทยา แบบ 2.1

330277849 จุลชีววิทยา แบบ 2.1

330278545 ระบบและนโยบายสุขภาพ แบบ 1.2…นานาชาติ

330278645 ระบบและนโยบายสุขภาพ แบบ 1.1…นานาชาติ

330278745 ระบบและนโยบายสุขภาพ แบบ 2.2…นานาชาติ

330278845 ระบบและนโยบายสุขภาพ แบบ 2.1…นานาชาติ

330279548 บริหารธุรกิจ…แบบ 1.2(นานาชาติ)

330279748 บริหารธุรกิจ…แบบ 2.2(นานาชาติ)

330279848 บริหารธุรกิจ…แบบ 2.1 (นานาชาติ)

330280546 พัฒนาสังคม แบบ 1.2

330280646 พัฒนาสังคม แบบ 1.1

330280746 พัฒนาสังคม แบบ 2.2

330280846 พัฒนาสังคม แบบ 2.1

330281647 ภาษาไทย แบบ 1.1

330281747 ภาษาไทย แบบ 2.2

330281847 ภาษาไทย แบบ 2.1

330282648 สาธารณสุข แบบ 1.1

330282748 สาธารณสุข แบบ 2.2

330282848 สาธารณสุข แบบ 2.1

330284548 กายวิภาคศาสตร์ แบบ 1.2

330284648 กายวิภาคศาสตร์ แบบ 1.1

330284748 กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.2

330284848 กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.1

330285748 ชีววิทยาช่องปาก แบบ 2.2

330285848 ชีววิทยาช่องปาก แบบ 2.1

330286648 หลักสูตรและการสอน แบบ 1.1

330286848 หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1

330287548 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แบบ 1.2

330287648 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แบบ 1.1

330287748 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แบบ 2.2

330287848 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แบบ 2.1

330288548 ชีวเคมี แบบ 1.2

330288648 ชีวเคมี แบบ 1.1

330288748 ชีวเคมี แบบ 2.2

330288848 ชีวเคมี แบบ 2.1

330289548 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1.2

330289648 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1.1

330289748 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2.2

330289848 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2.1

330290648 ภาษาอังกฤษ แบบ 1.1

หลักสูตรที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตพะเยา


สาขาการบริหารการศึกษา

ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบัณฑิต ป.เอก
บัณฑิกข้อความเรื่อง ขอนำเสนอข้อมูลสถานะนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2551 (รหัส 51)
ประกาศ เรื่อง สถาบันการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TELTS (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง สถาบันการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

ติดต่อ
The Graduate School, Naresuan University Tapho District, Muang, Phitsanuloke, Thailand, 65000 Tel.: 0-5596-2066, 0-5596-24380-5596-2443, 0-5596-2444 Fax.: 0-5596-2443 - 4 Ext. 111
E-mail:
graduate@nu.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยนเรศวร'

Post a Comment