มหาวิทยาลัยบูรพา

เขียนโดย kallaya On 3:02 AM
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549

เกณฑ์การทดสอบและการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) สำหรับนิสิต หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2551


ใบสมัครสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
- สาขาวิชาวิจัยผลและสถิติทางการศึกษา
- สาขาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ติดต่อ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร 0-3810-2222 ต่อ 2610,2611,2615,2616,2620 โทรสาร 0-3839-3466
E-mail:
graduate@buu.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยบูรพา'

Post a Comment