มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University)

เขียนโดย kallaya On 5:07 AM

มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก 3 หลักสูตร คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรได้เลยค่ะ
1.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)
งบประมาณการศึกษาระบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 620,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสารการเมือง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลแล้วหรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลแล้ว โดยต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ดังนี้
หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัคร
2. รับสมัครจำนวนจำกัด (รุ่นละ 30 คน) พิจารณาจากผู้สมัครก่อนหลังตามลำดับ จนครบจำนวนที่รับ


เข้าเวบไซต์ของหลักสูตร คลิกที่นี่

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฏีบันฑิต
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 620,000 บาท
แบ่งชำระ 12 งวด งวดที่ 1-2 งวดละ 70,000 บาท
งวดที่ 3-12 งวดละ 48,000 บาท
หมายแหตุ ระยะห่างระหว่างงวด 2 เดือน


เข้าเวบไซต์ของหลักสูตร คลิกที่นี่


3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม

เข้าเวบไซต์ของหลักสูตร คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม
Tel : 0-2973-6731, 0-2973-6735 Fax. 0-2973-6740 Email: info@krirk.ac.th

1 Response to 'มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University)'

  1. http://phd-thailand.blogspot.com/2009/06/krirk-university.html?showComment=1492573201150#c7528562566459046761'> April 18, 2017 at 8:40 PM

    รับสมัครนักศึกษา เรียนปริญญาโท บริหารการศึกษา, บริการการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
    http://xn--12ca8dvbgainp3b8dhdzi3q.com/

     

Post a Comment