เปิดปริญญาเอก 1 หลักสูตร
PhD in Logistics Management

หลักสูตร - ปริญญาเอก
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย​ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ภาษาอังกฤษ
: Ph.D. in Logistics Management
ชื่อปริญญาภาษาไทย​ : ปร.ด. (การจัดการการ​โลจิสติกส์)ภาษาอังกฤษ​
: Ph.D. (Transport Management)

หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ1.1 (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

ก. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

ก. วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ข. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
ค. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
917811 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 1 (0-2-1)

Doctoral Seminar I

917812 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2 1 (0-2-1)

Doctoral Seminar II

สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านโลจิสติกส์ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้แนะนำ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยจะต้องเรียนและสอบประเมินผลผ่านในระดับ S

วิทยานิพนธ์
917898 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144)

Doctoral Dissertation
ติดต่อสอบถาม
Faculty of Logistics, Burapha UniversityTel: 66(0) 38 103100 - 4 Fax: 66(0) 38 393231 Email: bmc@buu.ac.th

0 Response to 'วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ (Faculty of Logistic ,Burapa University)'

Post a Comment