มหาวิทยาลัยศิลปากร

เขียนโดย kallaya On 3:23 AM
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2552
สั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ 3 - 27 ส.ค. 52


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)

คณะโบราณคดี
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ภาษาเขมร
ภาษาสันสกฤต
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

คณะมัณฑนศิลป์
Design Arts (International Program)

คณะอักษรศาสตร์
ภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
หลักสูตรและการสอน
พัฒนศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Mathematics (International Program)


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Polymer Science and Engineering (International Program)

ติดต่อสอบถามบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 22
ถนนบรมราชชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170โทร. 0-2880-9942-43 หรือ 0-2880-7374,
0-2880-9925-36 ต่อ
2210,2205,2207โทรสาร 0-2880-9943มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000โทร. 0-3421-8788 หรือ
0-3425-3910-19, 0-3425-3840-4, 0-3427-0222-41 ต่อ 2233โทรสาร. 0-3424-3435URL : www.graduate.su.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยศิลปากร'

Post a Comment