มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (เปิดสอนเฉพาะ แบบ 2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ยังไม่เปิดสอน)

สาขาศึกษาศาสตร์ ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา (ปี 2551 งดเปิดรับสมัคร)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาทางไกล

สาขานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เปิดสอนทั้ง แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)

ปฎิทินการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ติดต่อสอบถาม สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120อีเมล์ : gsoffice@stou.ac.thโทรศัพท์
0-2503-2121-4 ต่อ 7612

0 Response to 'มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช'

Post a Comment