มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เขียนโดย kallaya On 3:46 AM
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)

เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เปิดสอนของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้
คลิกดูหนังสือรับรองหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (การบริหารอุตสาหกรรมบริการ)

สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (การศึกษาเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์)

สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)

สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (การบริหารเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ)

สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (การบริหารการเกษตรและทรัพยากร)

สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (การบริหารเทคโนโลยี)

คณะธุรกิจการเกษตร หลักสูตรสาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท ภาค ปกติ
คลิกดูโครงสร้างหลักสูตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวางแผนและพัฒนาชนบท)
คลิกดูโครงสร้างหลักสูตร

คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถาม
Maejo University : Chiang Mai - Phrao Road, Sansai, Chiang Mai, Thailand 50290 Tel : (66-53) 873000 , Fax : (66-53) 498-862 Webmaster : pravit@mju.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยแม่โจ้'

Post a Comment