มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เขียนโดย kallaya On 3:38 AM
Mae Fah Luang University
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
• Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบที่1
• ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 48 หน่วยกิต
• ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 76 หน่วยกิต
• รายละเอียดหลักสูตร
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ - บาท
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสหวิทยาการที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการแพทย์และสิ่งแวดล้อม


2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
• Doctor of Philosophy Program in Materials Science
• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบที่1
• ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 52 หน่วยกิต
• ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 76 หน่วยกิต
• รายละเอียดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ - บาท

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์มีความคิดริเริ่มตั้งปัญหา และสามารถแสวงหาความรู้ วางแผนการทำงานวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม


3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
• Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry
• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบที่1
• ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 48 หน่วยกิต
• รายละเอียดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ - บาท

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาทางด้านเคมีประยุกต์ ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ทางเคมีนั้นมีบทบาทในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเท่าเทียมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ


4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• Doctor of Philosophy Program in Bioscience
• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบที่1
• ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 48 หน่วยกิต
• รายละเอียดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ - บาท

หลักสูตรนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพในหน่วยงานต่างๆในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนบน ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงในสถาบันการศึกษาท้องถิ่น เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความสามารถในการพัฒนาประเทศให้เท่าเทียม และมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติได้ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
• Doctor of Philosophy Program in Computational Science
• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบที่1
• ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 48 หน่วยกิต
• รายละเอียดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ - บาท

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณอันเป็นสาขาที่ประกอบไปด้วยความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์รวมถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การตัดสินใจและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น


6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
• Doctor of (Natural Resources and Environmental Management)
• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
• รายละเอียดหลักสูตรแบบที่ 1 แบบที่ 2
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ - บาท

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตนี้มุ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศแถบลุ่มน้ำโขงโดยเน้นการปูพื้นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพเพิ่มเติม รวมไปถึงการศึกษาปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาสังคม เศรษฐกิจและปัญหานโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างทักษะของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนานวัตกรรมวิธีการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน


7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
• Doctor of Philosophy Program in Social Sciences
• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
• รายละเอียดหลักสูตร
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ - บาท

มุ่งเน้นพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให้มีความเป็นเลิศในสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อมิติต่างๆทางสังคมและสามารถสร้างผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และสหวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ รวมถึงการปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม


8. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
• Doctor of Philosophy Program in Dermatology
• รายละเอียดหลักสูตรแบบที่ 1 แบบที่ 2
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ - บาท
หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ความรู้ทางตจวิทยาทางคลินิก และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านตจวิทยาคลินิก (Clinical Dermatologic Research) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หรือวิจัยตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dermatologic Medical Science Research) ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป


9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
• Doctor of Philosophy Program in Food Technology
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหารเฉพาะทางในเชิงลึก และมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความสามารถทำงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038
email : webmaster@mfu.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง'

Post a Comment