รวมแหล่งนำเสนองานวิจัย สำหรับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่กำลังมองหา กันอยู่นะคะ


9-10 กค. 52
http://www.ncst-snru.net/send_work.phpการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2The Second National Conference on Science and Technology (NCST 2009)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ. สกลนคร

9-12 กค. 52
http://www.dpu.ac.th/iherd/index.htmlInternational Conference on Higher Education Research and Development (IHERD 2009)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ

10 กค. 52
http://www.stcd2009.org/STCD2009/Call_for_Contributions.htmlการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

10 กค. 52
http://portal.edu.chula.ac.th/edu52/view.php?Page=1242793788848773&msite=edu52การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ : นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

10-11 กค. 52
http://www.ncteched.org/การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2The 2nd National Conference on Technical Education (TechEd 2 ) “Engineering & Technical Education” หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

13-15 กค. 52
http://g-trends.rmutp.ac.th/The 1st RMUTP International Conference: Green Trends in Foods, Crafts, Fashion &Textilesโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

15-17 กค. 52
http://www.post-harvest.org/conferencepapers.htmlPostharvest 2009 : Rice Conference and Exhibition ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ

16-17 กค. 52
http://www.thailandpod.net/drupal/?q=node/4การประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับ "คนพันธุ์เน็ต"ThaiPOD-National Conference 2009 : Quality Learning for the "Net Generation"โรงแรมดิอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

19-24 กค. 52
http://www.mascat.org/ias2009/paper.htmlThe 7th International Abalone Symposium (IAS 2009)โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

23-24 กค. 52
http://www.stiswb.msu.ac.th/ International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable Well-Being มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

24-25 กค. 52
http://kst.buu.ac.th/kstcon/index.php?menu=1The Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2009)มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

25-26 กค. 52
http://www.sttt.rmutt.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=11International Conference “Sustainability Tourism Trend in Thailand”โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

26-28 กค. 52
http://www.tptp.in.th/symposium4/teaserการประชุมวิชาการ สัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์พลังงานสูง และจักรวาลวิทยา แห่งชาติ ครั้งที่ 4The 4th Siam GR+HEP+Cosmo Symposium on General Relativity ,High Energy Physics and Cosmologyโรงแรมรัตนาปาร์ค จ.พิษณุโลก

28-29 กค. 52
http://www.ubu.ac.th/~sme/UBUSymposium_3/doc/UBUSymposium_3.docการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการSustainable Development for Sustainable livelihoods through Multidisciplinary Researchมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

28-29 กค. 52
http://irda.research.nu.ac.th/proceedings/index.aspxการประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 5 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่”มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

29-31 กค. 52
http://www.nstda.or.th/asiasense2009/The 4th International Conference on Sensors : ASIASENSE 2009กรุงเทพฯ

3-5 สค. 52
http://www.kmutt.ac.th/SEAsia2009/SEAsia2009_CallforPaper.htmlSoutheast Asia Symposium (SEAsia 2009) : Quality and Safety of Fresh and Fresh Cut Produceโรงแรม เรดิสัน กรุงเทพฯ

3-8 สค. 52
http://www.ickl.org/The 26th Biennial ICKL Conference 2009 : Lanban’s Notation Workshop Historical Survey of Danceมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

4-6 สค. 52
http://research.swu.ac.th/Research_News/Files/325.pdfการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Thai Food Heritage : Local to Global” โรงแรม ตะวันนา กรุงเทพฯ

4-7 สค. 52
http://www.apcd2009.org/abstract.htmlThe 10th Asia Pacific Congress on Deafness (APCD 2009)in connection with 10th Hearing International and 2nd ASEAN Academy of Neuro-oto-audiologyโรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

5-6 สค. 52
http://www.rbru.ac.th/icsu2009/index.phpInternational Conference on Society and University (ICSU) 2009: Roles for Community Strengtheningมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี จ.จันทบุรี

6-7 สค. 52
http://www.inded.kmitl.ac.th/ERTS2009/callforpaper.phpการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา เรื่อง “การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ: ประเด็นกลยุทธ์การสอน”The 7th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform though Teaching Strategiesสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 สค. 52
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/News/InternationConference3rd/CallPapers.htm3rd International Conference on Reproductive Health and Social Sciences Researchโรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

7-8 สค. 52
http://www.wider.unu.edu/home/news/en_GB/08-04-09-call-for-papers-merit/_files/81209965482147864/default/final%20call%20for%20papers%20WMU%20Thailand%20August%202009.pdfInternational Workshop on Pathways to Industrialization in the 21st Century : New Challenges and Emerging Paradigms กรุงเทพฯ

7-8 สค. 52
http://www.asiatefl.org/2009conference/conference2.htmlThe 7th Asia TEFL International Conference: Creativity and Collaboration in English Language Teaching in Asi aโรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ

13-14 สค. 52
http://www.gse.au.edu/pdf/ACSA%203%20CFP.pdf3rd Annual International ACSA conference Permanence and Change : The Roles of Culture and languageมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (ABAC) กรุงเทพฯ

14 สค. 52
http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=37The Language and Language Teaching Conference (LLTC 2009)โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ จ. สงขลา


17-18 สค. 52
http://www.env.msu.ac.th/env-msu2009/AddFullPaper.phpการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : การวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1st National Conference on Environmental and Resource Researches for Sustainable Development (1st ENV MSU 2009)คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม


17-18 สค. 52
http://ncsss.rmu.ac.th/การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2The 2nd International Conference on Science and Social Science (NCSSS 2009)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


17-19 สค. 52
http://www.yala.ac.th/turningpoint/webthai/Papers.phpการประชุมวิชาการนานาชาติ "วิกฤติสุขภาพและจุดเปลี่ยน" International Conference on Crisis in Health and Turning Point 2009โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต


19-21 สค. 52
http://www.goorganic2009.com/index.htmlการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่อาหารปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อมพอเพียง : A View toward Food Safety and Security 1(Go...Organic 2009)โรงแรมดิเอ็มเมอรอล กรุงเทพฯ


19-22 สค. 52
http://www.kmitl.ac.th/asialex/The 6th biennial conference of the Asian Association for Lexicography (ASIALEX 2009) : Dictionaries in Educationโรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ


20-23 สค. 52
http://www.ncmsrm.com/index.phpการประชุมวิชาการระดับชาติ : ศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากร National Conference on Management Sciences and Resources Managementโรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี


21 สค. 52
http://www.graduate.su.ac.th/symposiumIII/present.htmlการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม


22 สค. 52
http://www.kmitl.ac.th/asialex/The 6th biennial conference of the Asian Association for Lexicography (ASIALEX 2009)โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ


24-28 สค. 52
http://www.hands-on-uni.info/call_for_papers.aspInternational Conference on the Role of Universities in Hands-On Educationมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ.เชียงใหม่


26-28 สค. 52
http://fervaap.kku.ac.th/inter/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=49The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposiumโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น


26-28 สค. 52
http://www.stc.arts.chula.ac.th/NEA2009/Nanoethics Asia 2009: An International Workshop (NEA2009)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


26-30 สค. 52
http://www.tresearchexpo.nrct.go.th/การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 : Thailand Research Symposium 2009 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


31 สค. - 2 กย. 52
http://www.academic.kmitl.ac.th/conference/การประชุมวิชาการ และแสดงผลงานทางวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าลาดกระบัง ประจาปี พ.ศ.2552สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ


1-2 กย. 52
http://www.npu.ac.th/pdf/52/april/GMSCOS_call%5B4%5D.pdfThe 2nd Greater Mekong Sub-region Conference on Sustainable Development (GMSCO)มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม


1-2 กย. 52
http://www.pqsynergy.com/9th Annual Power Quality and Energy conservation conference PQsynergy? Asia 2009Grand Sukhumvit by Sofitel กรุงเทพฯ


3-4 กย. 52
http://eng.swu.ac.th/ornet2009/index.htmการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2552คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ


3-4 กย. 52
http://www.rd.ru.ac.th/Web_education52/year52.htmการประชุมวิชาการและวิจัยประจำปี 2552อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ


9-11 กย. 52
http://www.iabse.ethz.ch/conferences/bangkok2009/index.phpIABSE Symposium Bangkok 2009กรุงเทพฯ10-11 กย. 52
http://www.grad.kmutnb.ac.th/grad14/การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 14 : The 14th National Graduate Research Conferenceมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ10-11 กย. 52
http://www.onec.go.th/news46/pr/n_pr/n-52/n_520224.htmการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ10-11 กย. 52
http://www.envi.psu.ac.th/cnweg2009/research.htmlการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย"The Conference on Wast Management and Alternation Energy in the Global Warning : Opportunities and Challengesโรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
16-18 กย. 52
http://www.sosmedicaltourism.com/conference.htmThe World Medical Health Tourism Conference 2009โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอคาเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา จ21-22 กย. 52
http://www.mtec.or.th/RHAsia2009/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4The 1st International Conference on the Utilization of Rice Husk and Rice Husk Silica (RHAsia2009)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


22-25 กย. 52
http://www.abic.ca/abic2009.htmlAgricultural Biotechnology International Conference 2009 (Agricultural Biotechnology for Better Living and a Clean Environment) : ABIC 2009กรุงเทพฯ24-25 กย. 52
http://www.biotec.or.th/StarchUpdate2009/home/Abstract-Submission.aspThe 5th International Conference on Starch Technology : Starch Update 2009ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ


1-3 ตค. 52
http://www.inmu.mahidol.ac.th/8ifdc/Call-Abs.phpThe 8th International Food Data Conference (8th IFDC) “Quality Food Composition Data: Key for Health and Trade”โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ


4-5 ตค. 52
http://www.thailandreading.com/new/callforpapers.docThe 1st Reading National Conference: Reading Literacy for Quality Educationมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี


4-6 ตค. 52
http://www.vaccinecongress.com/abstractsubmission.asp3rd Vaccine Global CongressMillennium Hilton Hotel กรุงเทพฯ4-9 ตค. 52
http://www.icn2009.com/home.html19th International Congress of Nutrition 2009ไบเทค กรุงเทพฯ


7-9 ตค. 52
http://www.powergenasia.com/etc/medialib/power-gen-asia/2009/documents.Par.79838.File.dat/pga09cfp.pdfPOWER-GEN Asia and Renewable Energy World Asia 2009 conferenceอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


14-16 ตค. 52
http://phnumis.health.nu.ac.th/hdm2009/abstract.phpThe 1st International Conference on Health Services Delivery Management (CHSDM)โรงแรมทอปแลนด์ จ.พิษณุโลก


15-17 ตค. 52
http://www.stt35.scisoc.or.th/index.php?ptype=guideการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35) "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต"The 35th Congress on Science and Technology of Thailand(STT 35) "Science and Technology for the Future"มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี


15-17 ตค. 52
http://www.educa-iclt.com/call4paper/index.php1st International Conference on Learning & Teaching: Active Learning & EDUCA 2009ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

15-18 ตค. 52
http://www.ias.chula.ac.th/Thai/การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ฉานศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


16 ตค. 52
http://www.ncecon5.nida.ac.th/callforpaper.htmlการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 5 : The Fifth National Conference of Economistsสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ


16-17 ตค. 52
http://www.fllt2009.org/index.php1st International Conference on Foreign Language Learning and Teaching (FLLT 2009)โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ18-24 ตค. 52
http://www.ICPE2009.net/International Conference on Physics Education 2009 ( ICPE 2009) : Development and Innovation in Physics Educationกรุงเทพฯ


19-21 ตค. 52
http://www.adc2009.com/index_files/ADC2009_Abstract.htmThe 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC2009) : Green Drying Technologies for the 21st Centuryมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ


20-22 ตค. 52
http://snlp2009.dpu.ac.th/call.htmThe Eighth International Symposium on Natural Language Processing (SNLP 2009)กรุงเทพฯ


20-23 ตค. 52
http://www.isap09.org/home/callforpapers2009 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009 )กรุงเทพฯ22-24 ตค. 52
http://www.tmps.or.th/9AOCMP/index.htm9th Asia-Oceania Congress of Medical Physics (9th AOCMP) และ7th South-East Asian Congress of Medical Physics (7th SEACOMP)ศูนย์การประชุมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่


24-30 ตค. 52
http://www.wcn2009bangkok.com/The World Congress of Neurology (WCN 2009)ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


26-27 ตค. 52
http://www.tmetc3.eng.ku.ac.th/การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3The 3rd Thailand Metallurgy Conference : Metallurgical Research for Thailand Developmentโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

29-30 ตค. 52
http://eecon32.mahidol.ac.th/การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (32nd Electrical Engineering Conference) : EECON-32โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี


29-30 ตค. 52
http://icaal.org/call.htmFourth International Conference on Austroasiatic Lingusitics (ICAAL 4)กรุงเทพฯ


29-30 ตค. 52
http://www.uni.net.th/UniNet/DocNews/FirstCFP-iNCEB2009.pdfThe 8th International Conference on e-Business 2009 (iNCEB2009)กรุงเทพฯ


29 ตค.-1 พย. 52
http://www.rcost.or.th/public/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=45the Sixth SICOT/SIROT Annual International Conferenceพัทยา จ.ชลบุรี30 ตค.-1 พย. 52
http://ldthailand.com/Default.aspx?pageid=45The International Conference on Learning Disabilities : Thailand; Promoting Literacy among Global Communitiesกรุงเทพฯ


1-3 พย. 52
http://www.edu.ku.ac.th/icontpd2009/abstracts.aspInternational Conference on Teacher Professional Development : Searching for New paradigms, Agendas and Networks (ICONTPD 2009)โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ


3-5 พย. 52
http://www.fasava2009.com/The 2nd Congress of the Federation of Asian Small Animal Veterinary Association (FASAVA 2009)ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


8-12 พย.52
http://www.seed.or.th/documents/news/asian_seed_congress.pdfAsian Seed Congress 2009 : Seed for Global Foodกรุงเทพฯ9-13 พย.52
http://www.nir2009.com/The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy : NIR2009โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ


13-15 พย.52
http://www.kasct.co.kr/eng/news.htm?page=1&mode=view&num=14&kinds10th International Joint World Cultural Tourism Conference First Hotel กรุงเทพฯ


17-20 พย.52
http://www2.kenes.com/wcpd/Programme/Pages/Call.aspxThe 11th World Congress on Pediatric Dermatology (WCPD 2009)กรุงเทพฯ18-19 พย.52
http://www.iadc.org/conferences/Asia_Pacific_Well_Control_2009.htmThe International Association of Drilling Contractors (IADC) Well Control Asia Pacific 2009 Conference & Exhibitionโรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพฯ

18-20 พย.52
http://www.ascope2009.com/ascope/2009/en/callpapernew.aspThe 9th ASEAN Council on Petroleum Conference and Exhibition ( ASCOPE 2009) : Fueling The Future of ASEAN towards Sustainable Developmentอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


19-20 พย.52
http://www.ncsec-thailand.org/ncsec2009/index.php?main=call_for_papersThe 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2009)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


19-20 พย.52
http://bal.buu.ac.th/vcml2009/index.phpการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 9 : Thai VCML Conference 2009เดอะไทด์ รีสอร์ท รีสอร์ท จ.ชลบุรี


24-26 พย.52
http://www.tcpa.or.th/pdf/2009/NPPC.pdfการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”The 9th National Plant Protection Conferenceจ.อุบลราชธานี


24-27 พย.52
http://www.aaraonline.org/index.html6-th Asian Aerosol Conferenceกรุงเทพฯ


25-27 พย.52
http://www.thaihumanities.com/การประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5” อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


26-27 พย.52
http://www.iseee2009.engr.tu.ac.th/International Symposium on Engineering, Energy and Environment (ISEEE): Partnering for challenges in a changing worldโรงแรมระยอง รีสอร์ท บีช จ.ระยอง


28 พย.-1 ธค. 52
http://www.afes2009.org/home.htmThe 15th Congress of the ASEAN Federation Endocrine Societiesศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงทพฯ

1-5 ธค. 52
http://www.iait-conf.org/index.phpThe 3rd International Conference on Advances in Information Technology (IAIT 2009)กรุงเทพฯ


1-5 ธค. 52
http://www.iconip09.org/index.html16th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2009)กรุงเทพฯ


2-4 ธค. 52
http://www.inta2009.arch.ku.ac.th/?page_id=4iNTA-SEGA 2009:Bridging Innovation, Technology and Tradition Holistic approaches to (rapid) sustainable architecture and environmentมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ


2-4 ธค. 52
http://icsed2009.rmutsv.ac.th/call_for_paper.htmlThe1st International Conference on Seagrass Ecology and Dugong 2009 (ICSED2009)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ. ตรัง


2-4 ธค. 52
http://icgsi.eng.cmu.ac.th/submitabstract.htmlInternational Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2009) : Sufficiency and Sustainability through Life Cycle Thinkingโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท จ.เชียงราย3-4 ธค. 52
http://content.geoinstitute.org/files/pdf/Bangkok.pdfInternational Symposium on Geotechnical Engineering, Ground Improvement, and Geosynthetics for Sustainable Mitigation and Adaptation to climate Change including Global Warningกรุงเทพฯ


7-9 ธค. 52
http://www.fusem2009.su.ac.th/index.html%3Fq=call_for_papers.htmlInternational Conference on Functionalized and Sensing Materials (FuSeM 2009) ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ


7-10 ธค. 52
http://www.probation.go.th/apcpa/Asian and Pacific Conference of Probation Administrators (APCPA 2009)กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ


8-11 ธค. 52
http://glocall.org/course/view.php?id=37The Globalization and Localization in Computer-Assisted Language Learning (GLoCALL2009) Conferenceคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


10-12 ธค. 52
http://www.arma2009.org/abstract.htmlThe 5th ASEAN Rehabilitation Medicine Association Congress : Towards Better Life, Beyond the Horizonโรงแรมดิอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ


11-13 ธค. 52
http://www.iate2009.org/2nd Conference of The International Association For Tourism Economics (IATE 2009)จ. เชียงใหม่


13-25 ธค. 52
http://www.waset.org/conferences/2009/thailand/icsp09/International Conference on Signal Processing (ICSP 2009)กรุงเทพฯ


15-18 ธค. 52
http://www.pcm2009.org/The 10th Pacific-Rim Conference on Multimedia (BKK PCM 2009)กรุงเทพฯ


17-18 ธค. 52
http://www.mtec.or.th/asta2009/Asian Conference on Thermal Analysis and Applications 2009 (ASTA 2009) : TA-Practical Pathway to Quality and Sustainable Industriesกรุงเทพฯ


17-19 ธค. 52
http://logistics.utcc.ac.th/iclt2009/index.phpThe 1st International Conference on Logistics and Transport (ICLT 2009)โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่9-10 มค. 53
http://www.iita-conference.org/wkdd2010/cfp.htmThe 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (WKDD 2010)จ. ภูเก็ต


20-23 มค. 53
http://womenhealth.or.th/th_congress/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=43The First International Congress on Women's Health and Unsafe Abortion (IWAC)โรงแรมดิอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ5-7 กพ. 53
http://www.tesa.or.th/ICESIT2010/icesit2010.pdf2010 International Confrtence on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2010)โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่3 มีค. 53
http://www.aquafeed.info/Aquafeed Horizons Asia 2009กรุงเทพฯ


3-5 มีค. 53
http://www.victam.com/files/Victam%20Asia%202010.pdfVICTAM Asia 2010ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ


3-5 มีค. 53
http://www.fiaap.com/files/FIAAP%202010.pdfFIAAP Asia 2010 : The Feed Ingredients and Additives Event for the Asia Pacific Regionศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ


5 มีค. 53
http://grapas.eu/files/GRAPAS%202010.pdfGrapas asia 2010 : The Flour Milling , Grain& Rice Processing and Noodle Production event for Asia Pacificศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ17-19 มีค. 53
http://www.arc2010.org/file/Visio-Arc2010_Rev1.2.pdfThe 6th International Workshop on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2010)The Pullman Bangkok Hotel กรุงเทพฯ


7-9 เมย. 53
http://www.nur.psu.ac.th/fonconf2010/The 2010 International Nursing Conference : Diversity and Dynamic in Nursing Science and ArtPhuket Graceland Resort & Spa จ. ภูเก็ต15-17 พค. 53
http://web.eng.ubu.ac.th/aboutus.htmlการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในเรื่อง "วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น" โรงแรมสุนีแกรนด์ ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี


9-12 มิย. 53
http://library.enaca.org/AquaMillennium/plus10/millennium-plus-10-1.pdfGlobal Conference on Aquaculture 2010 : the emerging and thefastest growing food producing sectorกรุงเทพฯ18-24 กค. 53
http://www.wcm2010.com/abstract.aspWorld Congress of Malacology ( WCM 2010 )โรงแรม รอแยลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต


23-26 สค. 53
http://www.aitvm2010.org/callforabstract/13th Association of Institutes for Tropical Veterinary Medicine Conference ( AITVM 2010) “Globalization of Tropical Animal Diseases and Public Health Concerns”โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทาร่า แกรนด์ กรุงเทพฯ


26-27 สค. 53
http://www.kmutt.ac.th/gmstec2010International Conference for a Sustainable Greater Mekong Sub-region (GMSTEC 2010)กรุงเทพฯ5-7 กย. 53
http://www.ispor.org/conferences/Phuket0910/CFA_1April2009.pdfISPOR 4th Asia-PacificConferenceโรงแรมฮิลตัน จ.ภูเก็ต


18-20 ตค. 53
http://www.neurochemistry.org/pages/APSN-Congress-2010-Cal-for-Proposals.pdf10th Biennial Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry (APSN 2010)ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต


10-14 ธค. 55
http://content.geoinstitute.org/files/pdf/Bangkokcallforabstracts.pdfThe 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics 2012 (GA2012)กรุงเทพฯ
0 Response to 'แหล่งนำเสนองานวิจัยภายในประเทศ'

Post a Comment