มหาวิทยาลัยมหิดล

เขียนโดย kallaya On 3:11 AM
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตร
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEFL - ITP หรือ IELTS หรือการสอบพร้อมการสอบคัดเลือก
บัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งเกณฑ์ผ่านที่ระดับคะแนน คือ
TOEFL Paper - Based ที่ระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือ
TOEFL Computer Based ที่ระดับ 173 คะแนน ขึ้นไป หรือ
TOEFL Internet Based ที่ระดับ 61 คะแนน ขึ้นไป หรือ
TOEFL- ITP บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะที่จัดสอบโดยสำนักงานโครงการศูนย์ภาษาต่าง
ประเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือ IELTS ที่ระดับ 5.5 คะแนน
ขึ้นไป ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
3. มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอก ม.มหิดล
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือ ทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต
(1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
(2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่

น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
(2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่

น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

การสอบข้อเขียน

1. ผู้สมัครระดับดุษฎีบัณฑิต สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP
2. ผู้สมัครระดับมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบของศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สมัครสามารถขอใช้ผลสอบ "ผ่าน" TOEFL, IELTS หรือหนังสือรับรองผลการสอบของศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน) มาแสดงเพื่อยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษได้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยตั้งเกณฑ์ ผ่านไว้ดังนี้
TOEFL Paper - Based ที่ระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป
TOEFL Computer Based ที่ระดับ173 คะแนน ขึ้นไป
TOEFL-ITP บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะที่จัดสอบโดยสำนักงานโครงการศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
IELTS ที่ระดับ 5.5 คะแนน ขึ้นไป หรือ
3. สอบผ่านตามเกณฑ์ผ่านในวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล * สำหรับผู้สมัครระดับดุษฎีบัณฑิต สามารถใช้ได้ตั้งแต่ (1 ) ถึง (4 )


3. วิชาความรู้ทั่วไป
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
3.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์

4. วิชาพื้นฐาน ตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้สอบ

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะทันตแพทยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล [
Available in english version only]


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก
สถาบันวิจัยโภชนาการและคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
หลักสูตรร่วมระหว่างคณะต่างๆ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

การสอบอบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2551
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2550
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2550
ปฎิทินการศึกษา


ติดต่อสอบถาม Faculty of Graduate Studies, Mahidol University 25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhonpathom 73170, Tel. 66 (0) 2441-4125

0 Response to 'มหาวิทยาลัยมหิดล'

Post a Comment