บัณฑิตวิทยาลัยหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2552

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2533

หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2533

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมประยุกต์
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2545

วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์(จบป.ตรี)(ปริญญาโทควบปริญญาเอก)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2545

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์(เน้นวิจัย)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(1) เริ่มเปิดใช้ 2/2545

หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2530

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2542

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2543

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2544

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2530

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับจบ ป.โท)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2549

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับจบ ป.โท)
ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2549

หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2548

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2543

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์(จบ ป.โท)
ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2550

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์(จบ ป.โท)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2550

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (จบ ป.ตรี)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2550

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์(จบ ป.โท)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2550

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวภาพการแพทย์)(จบ ป.ตรี)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2550

หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2530

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (จบป.โท)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2548

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (จบป.โท)
ปริญญาเอก(ในเวลาราชการ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้

หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2530

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร์ ปรับปรุง2548(สำหรับจบ ป.ตรีเข้าเรียน)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2548

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร์ ปรับปรุง2548(สำหรับจบ ป.โทเข้าเรียน)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2548

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (จบ ป.โท)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2550

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2544

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2550

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2546

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2545

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา (จบ ป.ตรี)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2546

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา (จบ ป.ตรี)
ปริญญาเอก(ภาคปกติ) แผน ก(2) เริ่มเปิดใช้ 1/2546

สืบค้นปริญญานิพนธ์ มศว.

ติดต่อสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ตั้ง : ตึกบัณฑิตวิทยาลัย
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-2584119 หรือ
02-6641000 ต่อ 5618,5644,5646,5730,5731 โทรสาร. 02-2584119E-mail : grad@swu.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'

Post a Comment