บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

หลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (Doctoral Degrees) ::


:: คณะวิศวกรรมศาสตร์:: Faculty of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering DME

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
Mechanical Engineering (International Program) I-DME

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering DEE

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (นานาชาติ)
Production Engineering (International Program) I-DPE

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering DIE

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering DchE


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม :: Faculty of Technical Education


สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Research and Development DRD

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Vocational and Technical Education Management DTEM

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Computer Education DTCT

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
Technical Education TechnologyDET

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
Technical Pedagogic Research and Development DPRD

สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา
Electrical Education DTE


:: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ:: Faculty of Information Technology


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology DITT

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)
Information Technology (International Program) I-DIT


:: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์:: Faculty of Applied Science


สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry DIC

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Applied Statistics DAST

:: คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ :: Faculty of Applied Arts

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
็Human Resource Development for Industrial Business X-DHR


สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
Industrial and Organizational Psychology DIOP

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2405-2417 โทรสาร 0-2587-4357 e-mail : grad@kmutnb.ac.th

0 Response to 'มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ'

Post a Comment