ยินดีต้อนรับสู่ www.PhDThailand.com แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอกในประเทศไทย ข่าวทุนการศึกษา update รวมถึงสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำดุษฎีนิพนธ์


(Ph.D NEWS)

ข่าวรับสมัครปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/52

ม.เกษตร รับสมัคร ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

ข่าวทุนการศึกษา

รวมกระทู้ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเตรียมตัว หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

กระทู้ update จาก Phdthailand.com


เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสอบ TOEFL

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษการเรียนการสอน ป.เอก

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น St.john's University

หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน 2 สาขาวิชา

1. คณะปรัชญาและศาสนา (Ph.D. of Philosophy Program in Philosophy and Religion)

2.
Faculty of Education (Ph.D. Educational Administration and Leadership)

ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2938-7058-65 ต่อ xxx (ตามหน่วยงานที่ต้องการ) Operator 0-2938-7058-65 ต่อ 333,444 แผนกประชาสัมพันธ์ 0-2938-7058-65 ต่อ 315 แผนกรับสมัคร 0-2938-7058-65 ต่อ 301, 302, 303

แผนที่มหาวิทยาลัย
http://www.stjohn.ac.th/sju/contact.asp

มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)

หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน


19012801 วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ)
119110102 วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ 52)


มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


เปิดปริญญาเอก 1 หลักสูตร
PhD in Logistics Management

หลักสูตร - ปริญญาเอก
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย​ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ภาษาอังกฤษ
: Ph.D. in Logistics Management
ชื่อปริญญาภาษาไทย​ : ปร.ด. (การจัดการการ​โลจิสติกส์)ภาษาอังกฤษ​
: Ph.D. (Transport Management)

หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ1.1 (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

ก. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

ก. วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ข. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
ค. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
917811 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 1 (0-2-1)

Doctoral Seminar I

917812 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2 1 (0-2-1)

Doctoral Seminar II

สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านโลจิสติกส์ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้แนะนำ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยจะต้องเรียนและสอบประเมินผลผ่านในระดับ S

วิทยานิพนธ์
917898 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144)

Doctoral Dissertation
ติดต่อสอบถาม
Faculty of Logistics, Burapha UniversityTel: 66(0) 38 103100 - 4 Fax: 66(0) 38 393231 Email: bmc@buu.ac.th


มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก 3 หลักสูตร คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรได้เลยค่ะ
1.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)
งบประมาณการศึกษาระบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 620,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสารการเมือง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลแล้วหรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลแล้ว โดยต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ดังนี้
หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัคร
2. รับสมัครจำนวนจำกัด (รุ่นละ 30 คน) พิจารณาจากผู้สมัครก่อนหลังตามลำดับ จนครบจำนวนที่รับ


เข้าเวบไซต์ของหลักสูตร คลิกที่นี่

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฏีบันฑิต
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 620,000 บาท
แบ่งชำระ 12 งวด งวดที่ 1-2 งวดละ 70,000 บาท
งวดที่ 3-12 งวดละ 48,000 บาท
หมายแหตุ ระยะห่างระหว่างงวด 2 เดือน


เข้าเวบไซต์ของหลักสูตร คลิกที่นี่


3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม

เข้าเวบไซต์ของหลักสูตร คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม
Tel : 0-2973-6731, 0-2973-6735 Fax. 0-2973-6740 Email: info@krirk.ac.thมหาวิทยาลัยปทุมธานี (Pathumthani University)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ดังนี้

- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (Ph.D.)
์- รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (D.P.A.)
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนน ติวานนท์-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-9756969 ,02-9756957-8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptu.ac.th/graduate/


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailuk University)
รายละเอียดหลักสูตร ประธานหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร
link webของหลักสูตรต่างๆ


1. สาขาวิชาเคมี ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://science.wu.ac.th
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://science.wu.ac.th
3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://computing.wu.ac.th
4.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร ดูรายละเอียด
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://webhost.wu.ac.th/agri/
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ประธานหลักสูตร go
เวบไซต์หลักสูตร http://engineer.wu.ac.th
7.สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประธานหลักสูตร go
เวบไซต์หลักสูตร http://ebdgradprogram.wu.ac.th
8.สาขาวิชาชีวเวศศาสตร์ ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://master-shh.wu.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160โทรศัพท์ 075-673138-9 โทรสาร 075-673135


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology)

1. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร

2. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวบไซต์http://www.mut.ac.th/pages/enrollmentpage.html#budget
สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์. 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107 สายตรง 0-2988-4021-4มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem bundit University)
หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน 2 หลักสูตร

1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
Doctor of Philosophy in Psychology
2. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

Doctor of Philosophy in Public Policy and Management

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200
แผนที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน และค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 540,000 บาท

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
บทความทางวิชาการ
ข่าวความรู้ความเคลื่อนไหว
ภาพกิจกรรม
ข่าวสารและสัมมนา
การติดต่อ

หลักสูตรนานาชาติ
Doctor of Business Administration (DBA)
Doctor of Philosophy in Business Informatics (PhD in BI)

ติดต่อสอบถาม ปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติม
DPU International College6th Floor, Building 6Tel: 0-2954-7300 Ext. 646, 663, 704
(Tuesday - Saturday)Fax: 0-2954-9510


หลักสูตรปริญญาโทและเอก
บัณฑิตวิทยาลัยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทรศัพท 0-2954-7300 ต่อ 570, 576, 592

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)คลิกเพื่อสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน

ณ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรเต็มเวลาจัดการเรียนการสอนในภาค เสาร์ – อาทิตย์)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร 600,000 บาท
แบ่งชำระ 9 ภาค ภาคที่ 1-8 67,000 บาท
ภาคที่ 9 64,000 บาท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร 450,000 บาท
แบ่งชำระ 9 ภาค ภาคละ 50,000 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร 600,000 บาท
แบ่งชำระ 9 ภาค ภาคที่ 1-8 67,000 บาท
ภาคที่ 9 64,000 บาท


หลักสูตรปริญญาเอก ที่เปิดสอน ที่วิทยาเขตพญาไท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (ภาคเสาร์-อาทิตย์) Doctor of Management Program (D.M.)
>> กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
>> กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
* ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท แบ่งชำระ 8 ภาคการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)Doctor of Philosophy Program in Public Administration (Ph.D.(Public Administration)) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
* ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท แบ่งชำระ 8 ภาคการศึกษา


* ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 * <-- คลิก ติดต่อสอบถาม วิทยาคารพญาไท โทรศัพท์ 0 2298 0181-3http://payathai.spu.ac.th แผนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัคร ถึง 7 พ.ค 2552 ถ้าเปิดรับภาคปลายจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบนะคะ


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ประเภท ป.โท เข้าศึกษาต่อ ป.เอก คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ประเภท ป.ตรี เข้าศึกษาต่อ ป.เอก คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ค่า หน่วยกิตๆ ละ 2,500 บาท + ค่าบำรุงการศึกษา/ ภาค 14,000 บาท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท ป.โท เข้าศึกษาต่อ ป.เอก
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ประเภท ป.ตรี เข้าศึกษาต่อ ป.เอก คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 85,000 บาท (ต่อคน/เทอม)

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษา คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร


ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ (หน่วย / บาท)
1. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 200
2. ค่าทำบัตรนักศึกษาทุกกรณี บัตรละ 200
3. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาครั้งละ 300
4. ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ หรือสาขาวิชา ครั้งละ 300
5. ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 100
6. ค่าธรรมเนียมขอเพิ่ม ขอเพิกถอน ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา วิชาละ 20
7. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคละ 500
8. ค่าคืนสภาพนักศึกษา (กรณีลาออกหรือถูกจำหน่ายชื่อ ครั้งละ) 1,000
9. ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ 30
10. ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่เป็นทางการ ฉบับละ 20
11. ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับเป็นทางการ ฉบับละ 100
12. ค่าส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศคืนห้องสมุดเกินกำหนด วันละ 10
13. ค่าวุฒิบัตร และปริญญาบัตร ฉบับละ 500
14. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 500
15. ค่าประกันของเสียหาย (ขอรับคืนได้ภายใน 1 ปี หลังจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) คนละ 2,000

คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ


วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสาร ขอรับฟรีที่ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5500-5516
o ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T(ทีเอสที ทาวเวอร์) ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักรเวลาทำการ อังคาร - ศุกร์ 09.00 - 21.00, เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 17.00 โทร. 0-2617-5858
o ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 8 อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ(รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี)เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 20.00, เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 17.00 โทร. 0-2636-8383

2. Download ได้ที่นี่
o หลักสูตรปริญญาเอกDownload ใบสมัครเข้าศึกษาปริญญาเอก(.pdf)
3. สมัคร Online แล้วนำ"เลขที่สมัคร" มาติดต่อที่
o
มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีรับสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-mail)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. Transcript
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน

ติดต่อสอบถาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510 Email:
info@rsu.ac.thเส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้มีเวบไซต์มาแนะนำดี ๆ มาแนะนำค่ะ www.Arnut.com IT Knowledge Sharing บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เวบไซต์ โดย อาจารย์อาณัติ ค่ะ มีสาระความรู้ทางด้านไอที รวมถึงข้อมูลศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก และแหล่งรวมเวบไซต์อาจารย์ในแวดวงไอทีอีกหลายท่านค่ะ


ข่าวสัมมนาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ข่าวรับสมัครปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/52
นิเทศศาสตร์มสธ.-เปิดป.เอกรุ่นแรก เรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งเต็มรูปแบบ-รับจำกัดเพียง 15คนรศ.ดร.บุษบา สุธีธร ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ทั้ง 5 รุ่น ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนทำงานแล้ว พบว่ามีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในระบบการศึกษาทางไกล และพร้อมที่จะเปิดสอนปีการศึกษา 1/2552 นี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการ บูรณาการความรู้ยืดหยุ่นตามความสนใจ ทักษะความรู้ ความชำนาญของผู้เรียน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารโดยเฉพาะผู้เรียน ผู้สอน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จบจากสาขาอื่นๆ จะติวเข้มปรับพื้นฐานให้ก่อนเข้าศึกษาจริง ส่วนการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร๏ฟฝนนิ่งเต็มรูปแบบ รศ.ดร.บุษบากล่าว หลักสูตรนี้สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 3 ปี และขยายเวลาได้ถึง 5 ปี ลงทะเบียนเรียนภาคละไม่เกิน 2 ชุดวิชา เปิดสอนปีละ 2 ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเทอมละ 65,000 บาท ชุดวิชาที่เปิดสอน อาทิ วิทยปรัญญาและทฤษฎีการสื่อสาร การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์ และสัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เป็นต้น รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีโครงการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ชัดเจน เน้นคุณภาพผู้เรียน จึงจำกัดจำนวนผู้เรียนเพียง 15 คนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน๏ฟฝโหลด ใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th หรือติดต่อ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทร.
0-2504-8341, 0-2503-3579รวมกระทู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสอบ TOEFL

TOEFL, TOEIC และ IELTS คืออะไร? ค่าสอบ? สอบได้ที่ไหน?


TOEFL iBT , CBT, PBT (Paper) vs. ITP ต่างและเหมือนกันอย่างไร?


ตารางเทียบคะแนน TOEFL®, IELTS®, CU-TEP และ TU-GET


ตารางเทียบคะแนน TOEFL® iBT, CBT และ Paper


คู่มือ สอบ TOEFL® 2008 สมัครสอบ TOEFL® ต้องทำอย่างไร?


ข้อสอบ TOEFL® คืออะไร?


เรียน TOEFL® ที่ไหนดี? หนังสือช่วยเตรียมสอบ TOEFL®


การฝึกทักษะภาษาอังกฤษอยากพูดภาษาอังกฤษ สำเนียงชัดๆ ต้องทำอย่างไร?


วิธีเตรียมตัวเสนอผลงาน - How to prepare a presentation!


ฝึก Listening ได้ที่ไหน?


Download Dictionary ฟรีได้ที่นี่!


งานเขียนที่ดีต้องมี... บันได 9 ขั้นสู่งานเขียนภาษาอังกฤษที่เป็น เลิศ


Software ช่วยพัฒนาทักษะ writing


วิธีเตรียมตัวเสนอผลงาน - How to prepare a presentation!


วิธีใช้ period หรือ full stop ในงานเขียน ภาษาอังกฤษ


Can และ May ใช้แตกต่างกันอย่างไร? Among และ Between ใช้แตกต่างกันอย่าง ไร?


หนังสือเพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ


ทิปในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ปริญญา เอก


วิธีใช้ which, to which, in which และ on which
การเรียนการสอน ป.เอกการเรียน ป.เอก ในเมืองไทย ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนปริญญาเอก


การเรียนปริญญาเอก ไม่ใช่ว่าจะต้องเก่งอย่างมาก เพียงแค่ทำให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เราทำ


การเรียนปริญญาเอก คือ การเรียนรู้ปรัชญาของชีวิต ความยากของการเรียนปริญญาเอก


ถามเกี่ยวกับการเรียนปริญญาเอกคะ ครูอ้อยเรียนปริญญาเอก


การเรียนปริญญาเอก


อยากทราบจุดมุ่งหมายของการเรียนปริญญาเอก


Ph.D. Human behavior เรียนปริญญาเอกให้สนุกและได้ผลงานที่น่าทึ่ง จะทำได้ยังไงเนี๊ย


ปริญญาเอกสำคัญไฉน??


ถ้าเรียนถึงปริญญาเอกแล้วจะตกงานไหมคับเพราะเกินความจำเป็น


สองปีเต็มกับเส้นทางสายปริญญาเอก (ของลิงซนๆ ตัวนี้)


ถ้าจะเรียนต่อระดับปริญญาเอก เค้ายังพิจารณาเกรดระดับปริญญาตรีอยู่รึเปล่าคะ


“ปุยฝ้ายสวรรค์” ขนมมงคล ผลวิจัยปริญญาเอกต่อยอดธุรกิจ
Conferences by topic
Form http://www.conferencealerts.com/

Social Sciencesand Humanities
Anthropology
Art History English History
Information science
Interdisciplinary studies
Islamic Studies
Language Linguistics Literature
Multidisciplinary studies
Museums & heritage
Music Occupational Science
Philosophy Poetry Politics
Psychology Religious studies
Social Sciences Sociology
Women's history


Interdisciplinary
Children and Youth
Conflict resolution
Communications and Media
Creativity Culture Discourse
Film studies
Gender studies
Globalization GLBT Studies
HIV/AIDS
Human Rights Identity
Leadership Memory Poverty
Public Policy Sustainable development
Sexuality & eroticism
SpiritualitySport science
Tourism Urban studies
Violence Women's studies

Regional Studies

African Studies American Studies Asian Studies European Studies

Mathematics and statistics

Mathematics Statistics


Physical and life sciences

Agriculture Aquaculture Archaeology Astronomy

Biology Biodiversity Chemistry Earth Sciences Environment Ecology GeneticsGIS Meteorology Oceanography Physics Soil Water

Engineering and Technology

Architecture Artificial Intelligence Computer software and applications

Computing Bioinformatics Biotechnology Data Mining Energy Engineering Forestry Internet and World Wide WebInformation Technology MilitaryMining Nanotechnology and Smart MaterialsRenewable Energy Robotics Transport Systems Engineering


Education

E-learning Higher Education Lifelong Learning Teaching and Learning


Law Justice and legal studies


Health and Medicine
Alternative Health Dentistry Disability and Rehabilitation Family Medicine Health Gastroenterology Gerontology Infectious diseases Medical ethicsMedicine and Medical Science Neurology NursingNutrition and Dietetics OncologyPalliative Care Psychiatry Public HealthReproductive Medicine & Women's HealthSocial Work Surgery


Conferences by country


North America

United States Canada Greenland Mexico

Central America and the Caribbean

Bahamas Barbados Costa Rica Cuba Dominican Republic Haiti Honduras Jamaica
Puerto Rico

South America

Argentina Bolivia Brazil Chile Paraguay Peru Uruguay Venezuela


Australasia

Australia New Zealand


Middle East

Bahrain Egypt Iran Israel Jordan Oman Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates

Europe

Armenia Austria Belarus Belgium Bosnia and HerzegovinaBulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Kazakhstan Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russian Federation Serbia Slovenia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom


Asia Bangladesh Brunei Darussalam China India Indonesia Japan Korea (North) Korea (South) Malaysia Pakistan Philippines Singapore Taiwan Thailand


Africa
Egypt Ghana Kenya Morocco Namibia Nigeria South Africa


รวมแหล่งนำเสนองานวิจัย สำหรับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่กำลังมองหา กันอยู่นะคะ


9-10 กค. 52
http://www.ncst-snru.net/send_work.phpการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2The Second National Conference on Science and Technology (NCST 2009)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ. สกลนคร

9-12 กค. 52
http://www.dpu.ac.th/iherd/index.htmlInternational Conference on Higher Education Research and Development (IHERD 2009)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ

10 กค. 52
http://www.stcd2009.org/STCD2009/Call_for_Contributions.htmlการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

10 กค. 52
http://portal.edu.chula.ac.th/edu52/view.php?Page=1242793788848773&msite=edu52การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ : นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

10-11 กค. 52
http://www.ncteched.org/การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2The 2nd National Conference on Technical Education (TechEd 2 ) “Engineering & Technical Education” หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

13-15 กค. 52
http://g-trends.rmutp.ac.th/The 1st RMUTP International Conference: Green Trends in Foods, Crafts, Fashion &Textilesโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

15-17 กค. 52
http://www.post-harvest.org/conferencepapers.htmlPostharvest 2009 : Rice Conference and Exhibition ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ

16-17 กค. 52
http://www.thailandpod.net/drupal/?q=node/4การประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับ "คนพันธุ์เน็ต"ThaiPOD-National Conference 2009 : Quality Learning for the "Net Generation"โรงแรมดิอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

19-24 กค. 52
http://www.mascat.org/ias2009/paper.htmlThe 7th International Abalone Symposium (IAS 2009)โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

23-24 กค. 52
http://www.stiswb.msu.ac.th/ International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable Well-Being มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

24-25 กค. 52
http://kst.buu.ac.th/kstcon/index.php?menu=1The Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2009)มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

25-26 กค. 52
http://www.sttt.rmutt.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=11International Conference “Sustainability Tourism Trend in Thailand”โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

26-28 กค. 52
http://www.tptp.in.th/symposium4/teaserการประชุมวิชาการ สัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์พลังงานสูง และจักรวาลวิทยา แห่งชาติ ครั้งที่ 4The 4th Siam GR+HEP+Cosmo Symposium on General Relativity ,High Energy Physics and Cosmologyโรงแรมรัตนาปาร์ค จ.พิษณุโลก

28-29 กค. 52
http://www.ubu.ac.th/~sme/UBUSymposium_3/doc/UBUSymposium_3.docการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการSustainable Development for Sustainable livelihoods through Multidisciplinary Researchมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

28-29 กค. 52
http://irda.research.nu.ac.th/proceedings/index.aspxการประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 5 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่”มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

29-31 กค. 52
http://www.nstda.or.th/asiasense2009/The 4th International Conference on Sensors : ASIASENSE 2009กรุงเทพฯ

3-5 สค. 52
http://www.kmutt.ac.th/SEAsia2009/SEAsia2009_CallforPaper.htmlSoutheast Asia Symposium (SEAsia 2009) : Quality and Safety of Fresh and Fresh Cut Produceโรงแรม เรดิสัน กรุงเทพฯ

3-8 สค. 52
http://www.ickl.org/The 26th Biennial ICKL Conference 2009 : Lanban’s Notation Workshop Historical Survey of Danceมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

4-6 สค. 52
http://research.swu.ac.th/Research_News/Files/325.pdfการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Thai Food Heritage : Local to Global” โรงแรม ตะวันนา กรุงเทพฯ

4-7 สค. 52
http://www.apcd2009.org/abstract.htmlThe 10th Asia Pacific Congress on Deafness (APCD 2009)in connection with 10th Hearing International and 2nd ASEAN Academy of Neuro-oto-audiologyโรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

5-6 สค. 52
http://www.rbru.ac.th/icsu2009/index.phpInternational Conference on Society and University (ICSU) 2009: Roles for Community Strengtheningมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี จ.จันทบุรี

6-7 สค. 52
http://www.inded.kmitl.ac.th/ERTS2009/callforpaper.phpการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา เรื่อง “การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ: ประเด็นกลยุทธ์การสอน”The 7th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform though Teaching Strategiesสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 สค. 52
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/News/InternationConference3rd/CallPapers.htm3rd International Conference on Reproductive Health and Social Sciences Researchโรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

7-8 สค. 52
http://www.wider.unu.edu/home/news/en_GB/08-04-09-call-for-papers-merit/_files/81209965482147864/default/final%20call%20for%20papers%20WMU%20Thailand%20August%202009.pdfInternational Workshop on Pathways to Industrialization in the 21st Century : New Challenges and Emerging Paradigms กรุงเทพฯ

7-8 สค. 52
http://www.asiatefl.org/2009conference/conference2.htmlThe 7th Asia TEFL International Conference: Creativity and Collaboration in English Language Teaching in Asi aโรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ

13-14 สค. 52
http://www.gse.au.edu/pdf/ACSA%203%20CFP.pdf3rd Annual International ACSA conference Permanence and Change : The Roles of Culture and languageมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (ABAC) กรุงเทพฯ

14 สค. 52
http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=37The Language and Language Teaching Conference (LLTC 2009)โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ จ. สงขลา


17-18 สค. 52
http://www.env.msu.ac.th/env-msu2009/AddFullPaper.phpการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : การวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1st National Conference on Environmental and Resource Researches for Sustainable Development (1st ENV MSU 2009)คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม


17-18 สค. 52
http://ncsss.rmu.ac.th/การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2The 2nd International Conference on Science and Social Science (NCSSS 2009)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


17-19 สค. 52
http://www.yala.ac.th/turningpoint/webthai/Papers.phpการประชุมวิชาการนานาชาติ "วิกฤติสุขภาพและจุดเปลี่ยน" International Conference on Crisis in Health and Turning Point 2009โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต


19-21 สค. 52
http://www.goorganic2009.com/index.htmlการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่อาหารปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อมพอเพียง : A View toward Food Safety and Security 1(Go...Organic 2009)โรงแรมดิเอ็มเมอรอล กรุงเทพฯ


19-22 สค. 52
http://www.kmitl.ac.th/asialex/The 6th biennial conference of the Asian Association for Lexicography (ASIALEX 2009) : Dictionaries in Educationโรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ


20-23 สค. 52
http://www.ncmsrm.com/index.phpการประชุมวิชาการระดับชาติ : ศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากร National Conference on Management Sciences and Resources Managementโรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี


21 สค. 52
http://www.graduate.su.ac.th/symposiumIII/present.htmlการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม


22 สค. 52
http://www.kmitl.ac.th/asialex/The 6th biennial conference of the Asian Association for Lexicography (ASIALEX 2009)โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ


24-28 สค. 52
http://www.hands-on-uni.info/call_for_papers.aspInternational Conference on the Role of Universities in Hands-On Educationมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ.เชียงใหม่


26-28 สค. 52
http://fervaap.kku.ac.th/inter/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=49The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposiumโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น


26-28 สค. 52
http://www.stc.arts.chula.ac.th/NEA2009/Nanoethics Asia 2009: An International Workshop (NEA2009)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


26-30 สค. 52
http://www.tresearchexpo.nrct.go.th/การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 : Thailand Research Symposium 2009 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


31 สค. - 2 กย. 52
http://www.academic.kmitl.ac.th/conference/การประชุมวิชาการ และแสดงผลงานทางวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าลาดกระบัง ประจาปี พ.ศ.2552สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ


1-2 กย. 52
http://www.npu.ac.th/pdf/52/april/GMSCOS_call%5B4%5D.pdfThe 2nd Greater Mekong Sub-region Conference on Sustainable Development (GMSCO)มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม


1-2 กย. 52
http://www.pqsynergy.com/9th Annual Power Quality and Energy conservation conference PQsynergy? Asia 2009Grand Sukhumvit by Sofitel กรุงเทพฯ


3-4 กย. 52
http://eng.swu.ac.th/ornet2009/index.htmการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2552คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ


3-4 กย. 52
http://www.rd.ru.ac.th/Web_education52/year52.htmการประชุมวิชาการและวิจัยประจำปี 2552อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ


9-11 กย. 52
http://www.iabse.ethz.ch/conferences/bangkok2009/index.phpIABSE Symposium Bangkok 2009กรุงเทพฯ10-11 กย. 52
http://www.grad.kmutnb.ac.th/grad14/การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 14 : The 14th National Graduate Research Conferenceมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ10-11 กย. 52
http://www.onec.go.th/news46/pr/n_pr/n-52/n_520224.htmการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ10-11 กย. 52
http://www.envi.psu.ac.th/cnweg2009/research.htmlการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย"The Conference on Wast Management and Alternation Energy in the Global Warning : Opportunities and Challengesโรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
16-18 กย. 52
http://www.sosmedicaltourism.com/conference.htmThe World Medical Health Tourism Conference 2009โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ตอคาเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา จ21-22 กย. 52
http://www.mtec.or.th/RHAsia2009/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4The 1st International Conference on the Utilization of Rice Husk and Rice Husk Silica (RHAsia2009)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


22-25 กย. 52
http://www.abic.ca/abic2009.htmlAgricultural Biotechnology International Conference 2009 (Agricultural Biotechnology for Better Living and a Clean Environment) : ABIC 2009กรุงเทพฯ24-25 กย. 52
http://www.biotec.or.th/StarchUpdate2009/home/Abstract-Submission.aspThe 5th International Conference on Starch Technology : Starch Update 2009ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ


1-3 ตค. 52
http://www.inmu.mahidol.ac.th/8ifdc/Call-Abs.phpThe 8th International Food Data Conference (8th IFDC) “Quality Food Composition Data: Key for Health and Trade”โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ


4-5 ตค. 52
http://www.thailandreading.com/new/callforpapers.docThe 1st Reading National Conference: Reading Literacy for Quality Educationมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี


4-6 ตค. 52
http://www.vaccinecongress.com/abstractsubmission.asp3rd Vaccine Global CongressMillennium Hilton Hotel กรุงเทพฯ4-9 ตค. 52
http://www.icn2009.com/home.html19th International Congress of Nutrition 2009ไบเทค กรุงเทพฯ


7-9 ตค. 52
http://www.powergenasia.com/etc/medialib/power-gen-asia/2009/documents.Par.79838.File.dat/pga09cfp.pdfPOWER-GEN Asia and Renewable Energy World Asia 2009 conferenceอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


14-16 ตค. 52
http://phnumis.health.nu.ac.th/hdm2009/abstract.phpThe 1st International Conference on Health Services Delivery Management (CHSDM)โรงแรมทอปแลนด์ จ.พิษณุโลก


15-17 ตค. 52
http://www.stt35.scisoc.or.th/index.php?ptype=guideการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35) "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต"The 35th Congress on Science and Technology of Thailand(STT 35) "Science and Technology for the Future"มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี


15-17 ตค. 52
http://www.educa-iclt.com/call4paper/index.php1st International Conference on Learning & Teaching: Active Learning & EDUCA 2009ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

15-18 ตค. 52
http://www.ias.chula.ac.th/Thai/การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ฉานศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


16 ตค. 52
http://www.ncecon5.nida.ac.th/callforpaper.htmlการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 5 : The Fifth National Conference of Economistsสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ


16-17 ตค. 52
http://www.fllt2009.org/index.php1st International Conference on Foreign Language Learning and Teaching (FLLT 2009)โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ18-24 ตค. 52
http://www.ICPE2009.net/International Conference on Physics Education 2009 ( ICPE 2009) : Development and Innovation in Physics Educationกรุงเทพฯ


19-21 ตค. 52
http://www.adc2009.com/index_files/ADC2009_Abstract.htmThe 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC2009) : Green Drying Technologies for the 21st Centuryมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ


20-22 ตค. 52
http://snlp2009.dpu.ac.th/call.htmThe Eighth International Symposium on Natural Language Processing (SNLP 2009)กรุงเทพฯ


20-23 ตค. 52
http://www.isap09.org/home/callforpapers2009 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009 )กรุงเทพฯ22-24 ตค. 52
http://www.tmps.or.th/9AOCMP/index.htm9th Asia-Oceania Congress of Medical Physics (9th AOCMP) และ7th South-East Asian Congress of Medical Physics (7th SEACOMP)ศูนย์การประชุมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่


24-30 ตค. 52
http://www.wcn2009bangkok.com/The World Congress of Neurology (WCN 2009)ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


26-27 ตค. 52
http://www.tmetc3.eng.ku.ac.th/การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3The 3rd Thailand Metallurgy Conference : Metallurgical Research for Thailand Developmentโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

29-30 ตค. 52
http://eecon32.mahidol.ac.th/การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (32nd Electrical Engineering Conference) : EECON-32โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี


29-30 ตค. 52
http://icaal.org/call.htmFourth International Conference on Austroasiatic Lingusitics (ICAAL 4)กรุงเทพฯ


29-30 ตค. 52
http://www.uni.net.th/UniNet/DocNews/FirstCFP-iNCEB2009.pdfThe 8th International Conference on e-Business 2009 (iNCEB2009)กรุงเทพฯ


29 ตค.-1 พย. 52
http://www.rcost.or.th/public/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=45the Sixth SICOT/SIROT Annual International Conferenceพัทยา จ.ชลบุรี30 ตค.-1 พย. 52
http://ldthailand.com/Default.aspx?pageid=45The International Conference on Learning Disabilities : Thailand; Promoting Literacy among Global Communitiesกรุงเทพฯ


1-3 พย. 52
http://www.edu.ku.ac.th/icontpd2009/abstracts.aspInternational Conference on Teacher Professional Development : Searching for New paradigms, Agendas and Networks (ICONTPD 2009)โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ


3-5 พย. 52
http://www.fasava2009.com/The 2nd Congress of the Federation of Asian Small Animal Veterinary Association (FASAVA 2009)ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


8-12 พย.52
http://www.seed.or.th/documents/news/asian_seed_congress.pdfAsian Seed Congress 2009 : Seed for Global Foodกรุงเทพฯ9-13 พย.52
http://www.nir2009.com/The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy : NIR2009โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ


13-15 พย.52
http://www.kasct.co.kr/eng/news.htm?page=1&mode=view&num=14&kinds10th International Joint World Cultural Tourism Conference First Hotel กรุงเทพฯ


17-20 พย.52
http://www2.kenes.com/wcpd/Programme/Pages/Call.aspxThe 11th World Congress on Pediatric Dermatology (WCPD 2009)กรุงเทพฯ18-19 พย.52
http://www.iadc.org/conferences/Asia_Pacific_Well_Control_2009.htmThe International Association of Drilling Contractors (IADC) Well Control Asia Pacific 2009 Conference & Exhibitionโรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพฯ

18-20 พย.52
http://www.ascope2009.com/ascope/2009/en/callpapernew.aspThe 9th ASEAN Council on Petroleum Conference and Exhibition ( ASCOPE 2009) : Fueling The Future of ASEAN towards Sustainable Developmentอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


19-20 พย.52
http://www.ncsec-thailand.org/ncsec2009/index.php?main=call_for_papersThe 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2009)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


19-20 พย.52
http://bal.buu.ac.th/vcml2009/index.phpการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 9 : Thai VCML Conference 2009เดอะไทด์ รีสอร์ท รีสอร์ท จ.ชลบุรี


24-26 พย.52
http://www.tcpa.or.th/pdf/2009/NPPC.pdfการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”The 9th National Plant Protection Conferenceจ.อุบลราชธานี


24-27 พย.52
http://www.aaraonline.org/index.html6-th Asian Aerosol Conferenceกรุงเทพฯ


25-27 พย.52
http://www.thaihumanities.com/การประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5” อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


26-27 พย.52
http://www.iseee2009.engr.tu.ac.th/International Symposium on Engineering, Energy and Environment (ISEEE): Partnering for challenges in a changing worldโรงแรมระยอง รีสอร์ท บีช จ.ระยอง


28 พย.-1 ธค. 52
http://www.afes2009.org/home.htmThe 15th Congress of the ASEAN Federation Endocrine Societiesศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงทพฯ

1-5 ธค. 52
http://www.iait-conf.org/index.phpThe 3rd International Conference on Advances in Information Technology (IAIT 2009)กรุงเทพฯ


1-5 ธค. 52
http://www.iconip09.org/index.html16th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2009)กรุงเทพฯ


2-4 ธค. 52
http://www.inta2009.arch.ku.ac.th/?page_id=4iNTA-SEGA 2009:Bridging Innovation, Technology and Tradition Holistic approaches to (rapid) sustainable architecture and environmentมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ


2-4 ธค. 52
http://icsed2009.rmutsv.ac.th/call_for_paper.htmlThe1st International Conference on Seagrass Ecology and Dugong 2009 (ICSED2009)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ. ตรัง


2-4 ธค. 52
http://icgsi.eng.cmu.ac.th/submitabstract.htmlInternational Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2009) : Sufficiency and Sustainability through Life Cycle Thinkingโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท จ.เชียงราย3-4 ธค. 52
http://content.geoinstitute.org/files/pdf/Bangkok.pdfInternational Symposium on Geotechnical Engineering, Ground Improvement, and Geosynthetics for Sustainable Mitigation and Adaptation to climate Change including Global Warningกรุงเทพฯ


7-9 ธค. 52
http://www.fusem2009.su.ac.th/index.html%3Fq=call_for_papers.htmlInternational Conference on Functionalized and Sensing Materials (FuSeM 2009) ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ


7-10 ธค. 52
http://www.probation.go.th/apcpa/Asian and Pacific Conference of Probation Administrators (APCPA 2009)กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ


8-11 ธค. 52
http://glocall.org/course/view.php?id=37The Globalization and Localization in Computer-Assisted Language Learning (GLoCALL2009) Conferenceคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


10-12 ธค. 52
http://www.arma2009.org/abstract.htmlThe 5th ASEAN Rehabilitation Medicine Association Congress : Towards Better Life, Beyond the Horizonโรงแรมดิอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ


11-13 ธค. 52
http://www.iate2009.org/2nd Conference of The International Association For Tourism Economics (IATE 2009)จ. เชียงใหม่


13-25 ธค. 52
http://www.waset.org/conferences/2009/thailand/icsp09/International Conference on Signal Processing (ICSP 2009)กรุงเทพฯ


15-18 ธค. 52
http://www.pcm2009.org/The 10th Pacific-Rim Conference on Multimedia (BKK PCM 2009)กรุงเทพฯ


17-18 ธค. 52
http://www.mtec.or.th/asta2009/Asian Conference on Thermal Analysis and Applications 2009 (ASTA 2009) : TA-Practical Pathway to Quality and Sustainable Industriesกรุงเทพฯ


17-19 ธค. 52
http://logistics.utcc.ac.th/iclt2009/index.phpThe 1st International Conference on Logistics and Transport (ICLT 2009)โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่9-10 มค. 53
http://www.iita-conference.org/wkdd2010/cfp.htmThe 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (WKDD 2010)จ. ภูเก็ต


20-23 มค. 53
http://womenhealth.or.th/th_congress/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=43The First International Congress on Women's Health and Unsafe Abortion (IWAC)โรงแรมดิอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ5-7 กพ. 53
http://www.tesa.or.th/ICESIT2010/icesit2010.pdf2010 International Confrtence on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2010)โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่3 มีค. 53
http://www.aquafeed.info/Aquafeed Horizons Asia 2009กรุงเทพฯ


3-5 มีค. 53
http://www.victam.com/files/Victam%20Asia%202010.pdfVICTAM Asia 2010ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ


3-5 มีค. 53
http://www.fiaap.com/files/FIAAP%202010.pdfFIAAP Asia 2010 : The Feed Ingredients and Additives Event for the Asia Pacific Regionศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ


5 มีค. 53
http://grapas.eu/files/GRAPAS%202010.pdfGrapas asia 2010 : The Flour Milling , Grain& Rice Processing and Noodle Production event for Asia Pacificศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ17-19 มีค. 53
http://www.arc2010.org/file/Visio-Arc2010_Rev1.2.pdfThe 6th International Workshop on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2010)The Pullman Bangkok Hotel กรุงเทพฯ


7-9 เมย. 53
http://www.nur.psu.ac.th/fonconf2010/The 2010 International Nursing Conference : Diversity and Dynamic in Nursing Science and ArtPhuket Graceland Resort & Spa จ. ภูเก็ต15-17 พค. 53
http://web.eng.ubu.ac.th/aboutus.htmlการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในเรื่อง "วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น" โรงแรมสุนีแกรนด์ ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี


9-12 มิย. 53
http://library.enaca.org/AquaMillennium/plus10/millennium-plus-10-1.pdfGlobal Conference on Aquaculture 2010 : the emerging and thefastest growing food producing sectorกรุงเทพฯ18-24 กค. 53
http://www.wcm2010.com/abstract.aspWorld Congress of Malacology ( WCM 2010 )โรงแรม รอแยลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต


23-26 สค. 53
http://www.aitvm2010.org/callforabstract/13th Association of Institutes for Tropical Veterinary Medicine Conference ( AITVM 2010) “Globalization of Tropical Animal Diseases and Public Health Concerns”โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทาร่า แกรนด์ กรุงเทพฯ


26-27 สค. 53
http://www.kmutt.ac.th/gmstec2010International Conference for a Sustainable Greater Mekong Sub-region (GMSTEC 2010)กรุงเทพฯ5-7 กย. 53
http://www.ispor.org/conferences/Phuket0910/CFA_1April2009.pdfISPOR 4th Asia-PacificConferenceโรงแรมฮิลตัน จ.ภูเก็ต


18-20 ตค. 53
http://www.neurochemistry.org/pages/APSN-Congress-2010-Cal-for-Proposals.pdf10th Biennial Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry (APSN 2010)ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต


10-14 ธค. 55
http://content.geoinstitute.org/files/pdf/Bangkokcallforabstracts.pdfThe 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics 2012 (GA2012)กรุงเทพฯ